مسئولیت های اجتماعی

مرکز پرورش، تولید و تکثیر اسب امیریه پارسه در کنار فعالیت ارزشمند احیای نژاد اسب اصیل ایرانی علی الخصوص اسب فارس(دره شوری) و اسب ترکمن با هدف ترویج اخلاق و ارزش های اجتماعی،محیط زیستی و حمایت از آینده بشریت در تاثیر از انواع فعالیت های کسب و کار و همچنین رعایت استانداردهای فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی بخشی از درآمدهای حاصله از کشش اسب را به مراکز درمانی بیماران سرطانی تخصیص داده است.

مسئولیت اجتماعی